privacy

1. Algemeen

OMEGA ZELFBOUW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. OMEGA ZELFBOUW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

OMEGA ZELFBOUW is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via deze contactgegevens: OMEGA ZELFBOUW, Herlegemstraat 30, 9070 Destelbergen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door OMEGA ZELFBOUW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 •  je te kunnen contacteren indien je een vraag stelt omtrent onze activiteiten
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

3. Welke gegevens verwerken we?

OMEGA ZELFBOUW kan de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail

 

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door medewerkers van OMEGA ZELFBOUW.

 

5. Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Onze website maakt gebruikt van Google Analytics. Er is een bewerkingsovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens worden anoniem verwerkt en gegevens delen is uitgeschakeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u hiermee akkoord.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Op de website OMEGA-ZELFBOUW.BE is dit momenteel niet van toepassing.

 

7. Bewaartermijn

OMEGA ZELFBOUW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. OMEGA ZELFBOUW verbindt zich ertoe de gegevens bij te houden zolang de betrokken persoon klant is, anders niet langer dan 12 maanden.

 

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle medewerkers die namens OMEGA ZELFBOUW van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

11. Wijziging privacyverklaring

OMEGA ZELFBOUW kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 21 oktober 2021.

 

OMEGA ZELFBOUW

Herlegemstraat 30

9070 Destelbergen

open
maandag: 13u - 18u
dinsdag - vrijdag: 8u - 12u & 13u - 18u
zaterdag: 8u - 12u
gesloten
op zondag en feestdagen

Jaarlijks verlof
vanaf woensdag 13 Juli om 12u tot en met 23 Juli
+32 9 277 02 50
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.